Privacyverklaring

FVuitvaartzorg, gevestigd te gemeente Hardenberg, KVK nummer 77465156 en bereikbaar via Francisca Vermeulen, T. 06-21336922 / info@fvuitvaartzorg.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
FVuitvaartzorg ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die FVuitvaartzorg opdracht geeft het afscheid (de uitvaart) te begeleiden.
FVuitvaartzorg gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
FVuitvaartzorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
FVuitvaartzorg handelt namens de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

FVuitvaartzorg verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, met de opdrachtgever/opdrachtgeefster te communiceren en de facturatie te kunnen regelen.

 1. NAW-gegevens (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)

 2. Geboortedatum (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)

 3. Geboorteplaats (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)

 4. Telefoonnummer (opdrachtgever/opdrachtgeefster)

 5. E-mailadres (opdrachtgever/opdrachtgeefster)

 6. BSN-nummer (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)

 7. Burgerlijke staat (overledene)

 8. Dag, uur en plaats overlijden (overledene)

 9. Gegevens schouwarts

 10. Verzekeringspolissen (met persoonlijke informatie) (overledene)

 11. Godsdienst of levensovertuiging

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Gegevensuitwisseling derden

FVuitvaartzorg verkoopt persoonsgegevens absoluut niet aan derden.
FVuitvaartzorg wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden, als een begraafplaats, een crematorium, de drukker en anderen, als dit noodzakelijk is om een afscheid goed te kunnen begeleiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van een dag en tijdstip van de uitvaart.
Overigens ontvangen derden enkel de persoonsgegevens die er voor hen toe doen.
FVuitvaartzorg deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever/opdrachtgeefster en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van het afscheid.

Bewaren persoonsgegevens

FVuitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verwijderen persoonsgegevens

Op schriftelijk verzoek zal FVuitvaartzorg door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.

Maart 2020